The Shanghai Art Fair 2020​

Nov ’20

Shanghai, China